KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ”Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

“Veri Sorumlusu” sıfatına sahip yukarıda adı geçen şirketçe, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek; mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (hizmet alanın yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve 29863 sayılı Yönetmelik’ de sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri;

 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak,
 • Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak,
 • Talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek,
 • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine

Web sitemiz, web sitemizde yer alan online işlemler ile ilgili hizmetimiz, çağrı merkezi hizmetimiz gibi yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve 29863 sayılı Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kanuna  aykırı   olarak   işlenmesi   sebebiyle   zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Haklarına sahipsiniz.